Anunț Procedura Concurs Voluntariat

Proiect: Romaversitas Program în România

ID: RO 114

Partener: Roma Education Fund Romania

 

Metodologie Concurs Activitate de Voluntariat

Introducere

Proiectul “Romaversitas” îşi propune următoarele obiective:

Obiectivul general al proiectului se referă la dezvoltarea unui mecanism complex de suport pentru îmbunătățirea compețentelor și abilităților studenților romi în vederea dezvoltării academice si creearea premisei inserției pe piața muncii.

De asemenea, având în vedere îmbunătățirea abilităților și aptitudinilor studenților romi, Programul Romaversitas va asigura pentru 10 studenți, un program de voluntariat de 3 luni în diferite instituții de stat  sau private, în vederea îmbunătăţirii abilităţilor profesionale pentru a fi mai competitivi  pe piaţa muncii.

Sunt invitați să participe la competiţie toti studenții care au fost implicați în activităţile specifice ale Programului Romaversitas.

Vor fi selectati 10 studenți Romaversitas care vor corespunde condiților de eligibilitate a programului si care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii obligatorii:

 1. Sunt înscriși oficial în Programul Romaversitas pentru anul academic 2017 – 2018;
 2. Au participat la activitățile de mentorat si tutorat, precum și la cursurile și workshop-urile realizate în cadrul Programului Romaversitas;
 3. Pe parcursul implementării programului au avut o conduită academică si profesională adecvată;

Pentru a se înscrie în Programul Romaversitas Consurs Activitate de Voluntariat aplicanții trebuie să completeze un formular de participare și de o scrisoare de intenție.

Sccrisoare de intenție va fi detaliată, informativă şi relevantă, prin care să se descrie performanţa academică a aplicantului şi activităţile sale extracuriculare. De asemenea, prin scrisoarea de intenție aplicantul va menționa legătura dintre activitatea academică prestată și abilitățile practice pe care considera că le va dobândi prin participarea la activitatea de voluntariat.

Formularul de participare impreuna cu scrisoarea de intenție vor fi trimise la adresa de email : adrian.taba@romaeducationfund.org in intervalul 26 februarie – 16 martie 2018.

CRITERII DE SELECTIE

Criteriile de selecţie pentru Programul Romaversitas Consurs Activitate de Voluntariat iau în considerare calitatea informaţiei şi a documentelor transmise.

Aplicanţii trebuie să corespundă criteriilor de selecţie şi să prezinte un formular de participare competitiv şi materiale adecvate şi relevante. O valoare adăugată la criteriile de selecție o va constituii aditudinea, responsabilitatea și implicarea studentului în activitățile Romaversitas.
Selectarea studenților beneficiari în proiect se va face în baza informației din dosarele depuse de către candidați prin intermediul unei comisii de evaluare formata din experti în domediul educație și a implementării de proiecte din cadrul Roma Education Fund Romania.

Se vor lua in calcul următoarele aspecte :

Scrisoarea de motivaţie:

 • Comprehensivitatea și coerență a ideilor și informațiilor exprimate ;
 • Abilitatea de a articula obiective coerente;
 • Angajamentul și motivația de a profesa în domeniul ales;
 • Demonstrarea ideilor și opiniilor care decurg din experiențele personale și implicarea în activități profesionale.

Valoare adăugată:

 • Activități în domeniu: seminarii academice, conferințe, ateliere de lucru, școli de vară, și/ sau concursuri,
 • Activități extracurriculare inițiative, proiecte și evenimente de voluntariat.

Metodologia de selecţie

Comisia de evaluare, stabilită din cadrul echipei Roma Education Fund Romania va verifica conformitatea documentelor depuse cu cerinţele menţionate în prezenta metodologia de concurs şi eligibilitatea solicitanţilor prin analiza dosarelor de participare depuse. Comisia va selecta cei 10 studenți în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de aplicațile depuse.

 

Comisia  de evaluare a propunerilor de proiecte va fi  formată din 3 membrii. Membrii  comisiei vor evalua în şedinţa comună aplicațile studenților. Se vor lua în considerare si se vor nota scrisorile de intenție care corespund criterilor menționate mai sus. De asemenea, participarea studentului la activititățile programului precum și conduita academică și socială vor fi luate în calcul. Membrii comisei pot solicita informații suplimentare mentorilor și tutorilor studenților aplicanți. Solicitanţii vor putea face contestaţii în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor. Comisia de contestaţii va analiza şi răspunde în scris la contestaţii în termen de 3  zile lucrătoare.

Vor fi declaraţi câştigători finali participanţii care au întrunit cele mai mari punctaje, după soluţionarea contestaţiilor. Cei 10 studenții vor fi premiați și vor participa activ timp de 3 luni la un program de voluntariat în instituții de stat sau private.

 

DESFĂSURAREA ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT

În urma selecției pentru implementarea activității se vor identifica instituții/firme/organizații non-guvernamentale, în vederea realizării programului de voluntariat pentru cei 10 beneficiari  studenți Romaversitas. Instituțile de stat sau private vor corespunde necesităților academice și profesioanale ale studenților selectați.

În vederea desfăsurării în conformitate cu prevederile legale ale activității de voluntariat se vor semna parteneriate de colaborare între instituțiile de stat sau private și Roma Education Fund Romania, iar studenții vor încheia contracte de voluntariat și vor beneficia de certificate, care vor putea fi valorificate ca experiență pe piața muncii.
Programul de voluntariat va dura 3 luni calendaristice. Progarmul orar va fi realizat în funcție de activitățile academice ale studenților dar respectând programul de lucru al partenerilor din proiect.

La finalul perioadei de voluntariat Roma Education Fund Romania împreună cu partenerii implicați în derularea activității de voluntariat vor elibera documente, care să ateste practica realizată și care să poată demonstra atât activitatea prestată cât și durata activității.

COMUNICAREA DECIZIILOR DE SELECŢIE                                                          

Echipa Romaversitas va comunica studentilor aplicanţi rezultatele procesului de selecţie la e-mailul pe care aplicanţii l-au înregistrat în formularul de participare si publica pe site –ul Fundatiei Roma Education Fund Romania lista cu studenților selectați.

Mecanismul de contestaţie

Aplicanţii pot contesta rezultatele procedurii de selectie în termen de 3 zile din momentul în care au primit rezultatul selecţiei din partea programului. Contestaţile trebuie trimise către REF Romania pe adresa: office@romaeducationfund.ro. Vă rugăm să folosiţi această adresă de email doar pentru contestaţii privind rezultatul selecţiei.

Pentru alte solicitări, vă rugăm să contactaţi echipa de proiect la adresele adrian.taba@romaeducationfund.org sau lavinia.ciuta@romaeducationfund.ro

 

Calendarul procedurii de selecție

 1. Termenul limită de depunere a dosarului de proiect: 15 zile lucrătoare de la postarea pe site;
 2. Termenul limită de transmitere a solicitărilor de clarificări: 3 zile lucrătoare

Solicitările de clarificări se transmit pe adresa de e-mail: office@romaeducationfund.ro

 1. Termenul limită de transmitere a răspunsurilor de clarificare: 3 zile lucrătoare de la data solicitării ;
 2. Termenul limită de comunicare a rezultatelor competiţiei: 5 zile lucrătoare de la termenul final de depunere a dosarelor de proiecte;
 3. Termenul limită de transmitere a contestaţiilor: 3 zile lucrătoare de la data comunicării
 4. Termenul limită de soluţionare a contestaţiilor: 3 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiilor;
 5. Termenul limită pentru comunicarea rezultatelor finale: 3 zile de la data finală de soluţionare a contestaţiilor.

 

Termenii de referință

Prin intermediul activității de voluntariat Programul Romaversitas împreună cu partenerii vor aplica prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România și se vor asigură urmatoarele activități:

 • asigură instruirea studentului în vederea pregătirii sale pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat în cadrul programelor derulate de către partenerii din program;
 • îndrumă și coordoneză activitatea studentului, în concordanță cu disponibilitățile și capacitatea acestuia;
 • asigure consultanță și să colaboreze cu studentul ori de cate ori este necesar;
 • oferă studentului posibilitatea efectivă de a se documenta, cerceta, participa la programele de activitatea derulate;
 • asigură studentului împreună partenerii cu din program, un loc util și logistica necesară pentru desfășurarea activităților care îi sunt atribuite;
 • asigură studentului o durata de timp necesara desfășurării activității sale care sa nu îi pericliteze sănătatea și resursele psihice și fizice;
 • asigură studentului un tratament nediscriminatoriu în raport cu ceilalți angajați ai instituției;

La finalul perioadei de voluntariat  Roma Education Fund Romania împreună cu partenerii implicați în derularea activității de voluntariat vor elibera documente, care să ateste practica realizată și care să poată demonstra atât activitatea prestată cât și durata activității.

Partenerii împreună cu Roma Education Fund Romania vor realiza următoarele :

 • asigură desfăşurarea activităţii în condiţiile legale de protecţie a muncii, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;
 • organizarea și funcționarea activității de voluntariat;
 • inițierea fișei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea și pregătirea studenților, precum și la tipul de activitate;
 • exercitarea controlului asupra modului de implementare a fișei de voluntariat prin coordonatorul studenților;
 • constatarea abaterilor studentilor raportate la clauzele stabilite în contractual de voluntariat și / sau fișa de voluntariat.
 • eliberează studenților certificate de voluntariat la sfârșitul perioadei de activitate sau la cererea și în timpul desfășurării activității, în conformitate cu prevederile art. 10 pct. 3-5 din Legea nr. 78/2014;
 • emite la sfârșitul perioadei de activitate, raportul de activitate, conform prevederilor art. 10 pct. 6 din Legea nr. 78/2014, care va fi anexat certificatului de voluntariat

În conformitate cu legislația în materie de voluntariat, respectiv Legea nr. 78/2014, studenții selectați vor avea următoarele atribuții și responsabilități:

 • Să respecte programul de lucru și îndrumările coordonatorului său, precum și ale conducerii instituției partenere;
 • Să aducă la îndeplinire sarcinile alocate, conform fișei de activitate;
 • Să participe la cursurile de instruire organizate, inițiate sau propuse de către beneficiar/partener pentru o mai buna desfășurare a activității;
 • Să aducă la cunoștința orice schimbare în activitatea sa de voluntariat sau în modul de derulare a sarcinilor;
 • Să păstreze bunurile în stare normală de funcționare;
 • Să asigure păstrarea și protejarea confidențialității informațiilor la care are acces, a identității și opiniei persoanelor cu care relaționează, pe durata activității sale, inclusiv după încetarea activității pe o durata de 2 ani, în conformitate cu art. 13, pct. 2 din Legea nr. 78/2014;
 • În calitate de reprezentant al beneficiarului/partenerului, să promoveze ideile acesteia și să adopte o conduită corespunzătoare, conformă eticii și regulamentului interior al acesteia;
 • Să respecte regulile şi regulamentele terţelor instituţii în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea ca reprezentant al beneficiarului;
 • Să acorde o grijă şi atenţie sporită felului în care relaţionează cu instituţiile publice și partenerii de dialog ai beneficiarului/partenerului, ţinând cont de finalitatea activităţii pe care o desfăşoară şi de normele, standardele şi principiile promovate de beneficiar/partener;
 • Să trateze cu respect toate persoanele cu care vine în contact;
 • Să aducă la cunoștință imediat, persoanei care îi îndrumă activitatea, situația în care s-ar putea ivi un conflict de interese;

Anunțul de selecție:

 1. Procedura de selecție cuprinzând cerințele, criteriile, condiţiile de angajare și modalitatea de selecție
 2. Criterii de eligibilitate :
 • Sunt înscriși oficial în Programul Romaversitas pentru anul academic 2017 – 2018;
 • Au participat la activitățile de mentorat si tutorat, precum și la cursurile și workshop-urile realizate în cadrul Programului Romaversitas;
 • Pe parcursul implementării programului au avut o conduită academică si profesionalăadecvată.

 

 • Documente necesare pentru aplicare:
 • formular de aplicare,
 • scrisoare de intenție

Studenți selectați vor fi contractați în baza unui contract  de voluntariat pentru perioada de trei luni calendaristice, ce va fi stabilită de acord comun între părtile implicate.

Locul şi perioada de desfăşurare: activitatea  se va desfăşura la sediile instuțiilor partenere din cadrul programului dar și la  sediul  Fundației Roma Education Fund Romania,  situat în  str. Vaselor  nr. 60, parter, sector 2 București.

  Descarca "Formular aplicare "