REF Recrutarea unui specialist în construcții (Inginer / Arhitect)/REF Recruiting a Construction Specialist (Engineer/Architect)

RO: 

Înființată în 2009, Fundația Roma Education Fund (REF) România este o organizație non-guvernamentală, a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale dintre populația romă și ne-romă și de a acționa ca un catalizator pentru asigurarea accesului egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.

Fundația Roma Education Fund (REF) i-a fost obţinut un grant pentru punerea în aplicare a proiectului „Ready Set Go – Creșterea rezultatelor de dezvoltare timpurie pentru copiii romi”,  proiect în cadrul „Programului Combaterea sărăciei în Romania” RO25, finanțat prin mecanismul financiar Norvegian.

Proiectul urmărește:

 • creșterea accesului la servicii de calitate de educație timpurie si îngrijire a copiilor romi dezavantajați,
 • de a influența cadrul de politici publice prin activități de diseminare cu scopul final de a imbunătăţi rezultatele de dezvoltare timpurie a copiilor romi în vârstă de 0-6 ani,
 • pentru a consolida coeziunea și integrarea comunității în localitățile vizate și
 • pentru a oferi dezvoltarea capacităților pentru ONG-urilor rome implicate.

Grupul țintă principal al proiectului este de aproximativ 1400 de copii defavorizați romi și ne-romi cu vârste cuprinse între 0-6 și părinții lor în cel puțin 14 sau mai multe locații de proiect în șase județe: Mureș; Bihor; Salaj; Dâmbovița; Călarasi; Ialomița in România. Se preconizează că cel puțin 560 de copii romi vor fi înscriși în învățământul preșcolar, ca urmare a locurilor de grădiniță suplimentare create la începutul proiectului. Numărul de copii care vor beneficia direct de intervențiile proiectului global este estimat să ajungă la aproximativc840.

Proiectul va fi gestionat și implementat de REF, și sprijinit cu asistență tehnică de către Banca Mondială. Activitățile locale de implementare a proiectului vor fi conduse de ONG-uri locale cu expertiza în munca cu comunităţile de romi- Fundația Ruhama, Asociația Divers, CEDO, precum și de Asociația Dreptate și Frăție în strânsă cooperare cu actorii locali, reprezentanți ai municipalităților și inspectoratele școlare județene si beneficiind de consultare din partea Băncii Mondiale şi recomandări ale Ministerului Educaţiei.

Descrierea postului: Specialist în construcții (inginer /arhitect)

Specialistul în construcții (inginer/arhitect) va avea responsabilitatea generală pentru asigurarea eficientă a Proiectelor Tehnice, inclusiv Detaliile de Executie pentru 14 clase de gradinita aflate în cadrul unor clădiri de învățământ, va monitoriza procesul de construcție (în etape strategice), va evalua și propune soluții tehnice, dacă este necesar, pentru firma sau firmele de construcții. Specialistul în constructii (inginer / arhitect), va raporta Managerului de Proiect și va lucra în strânsă colaborare cu responsabilul de achizitii si echipa Băncii Mondiale.

Atribuțiile specifice ale specialistului în constructii sunt:

 • Vizitarea / inspectarea construcțiilor în cel puțin 14 localități, în 6 județe (Bihor, Sălaj, Mureș, Calărasi, Ialomita, Dâmbovița);
 • Elaborează măsurătorile, desenele și schitele celor 14 lucrări de reabilitare/renovare sau construire pentru cele 14 clase de grădiniță; proiectarea dupa caz, a grupurrilor sanitare din exteriorul cladirii in interior
 • Decide tipul (titlu) a intervenției – Reabilitarea, renovarea, Extindere, construcții, etc;
 • Întocmirea și solicitarea documentației necesare pentru obținerea Certificatului de Urbanism, aprobari tehnice ale constructie, din partea directiilor de mediu, pompieri, sanepid, etc. și ale inspectoratelor / agențiilor sanitare
 • Supervizeaza elaborarea proiectului tehnic de construcție, în paralel cu procedurile de documentare de mai sus, care constau în soluții de construcție pentru: arhitectura, rezistenta clădire, instalații (electricitate/sanitare), desene de construcție, cantități de materiale de construcții, studii geotehnice și desene de delimitare, caietul de sarcini;
 • Supervizează elaborarea Proiectului Tehnic cu Detalii de executie (desene și explicații);
 • Elaborarea caietul de sarcini tehnic în colaborare cu expertul de achiziție pentru fiecare dintre cele 14 lucrări la clădiri;
 • Participă la selectarea firmei /companiei de constructii (pentru diferite regiuni);
 • Menținerea contactului permanent cu dirigintele de santier delegat de către Administrația Publică Locală;
 • Vizitează, monitorizează, verifică și propune soluții în timpul fazelor de pre-construcție, în procesul de construcție și la recepția finală a lucrărilor.

În plus, specialistul  în constructii (inginer/arhitect), va contribui la succesul portofoliului de ansamblu a proiectului REF, de exemplu prin participarea la vizitele de monitorizare a proiectului în România sau în alte țări, precum și asigurarea diseminării lecțiilor învățate în cadrul proiectului în rândul echipei REF si alte părți interesate. Specialistul în constructii (inginer / arhitect), va raporta Managerului de Proiect și va lucra în strânsă colaborare cu responsabilul de achiziții și echipa Băncii Mondiale.

Perioada de angajare: mai 2015 – aprilie 2017, Part-time
Cerințe minime:

 • absolvent Facultate (preferabil Inginerie / Construcții/ Arhitectură)
 • Minim 5 ani de experiență profesională
 • Portofoliu cu proceduri de construcții de succes
 • Cunoaștere și abilități computer – experiență în programele operaționale de inginerie: ETABS, SAP, SAFE, AutoCAD, Response-2000, etc.
 • Disponibil pentru a călători
 • Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj.

Oferim:

 • Posibilitatea de dezvoltare ca parte a unei echipe multiculturale și internaționale.
 • Un mediu de lucru profesionist, unde vei lucra cu un grup de experti de înalt nivel, dedicați să implementeze intervenții cu scopul de a reduce decalajul dintre romi și ne-romi prin investiție și rezultate educaționale.
 • Un salariu competitiv si pachet de beneficii.

Informații suplimentare

Vă rugăm să trimiteți o scrisoare de interes și CV-ul profesional în limba română și în limba engleză, cu două referințe până joi 14 mai 2015 la:

Clarificări suplimentare privind poziția descrisă mai sus poate fi obținut de la

 • Marian Daragiu Project Manager at +40.722.673.794
 • Daniel Bredet Project Assistant at +40.740.847.456

Doar candidatii selectati vor fi contactați și invitati la interviul care va avea loc în București, între 18-20 mai.

REF România este un angajator care oferă oportunități egale la angajare fiecărui candidat îndiferent de etnia, genul, rasa, orientarea sexuală, dizabilitatea sau orice alt criteriu similar.

––––

EN:

The specific duties of the Construction Specialist are:

 • Visiting / inspecting constructions in at least 14 locations, within 6 Counties (Bihor, Salaj, Mures, Calarasi, Ialomita, Dambovita);
 • Measuring, drawing and scale representation of the elements of each of the 14 buildings;
 • Deciding the type (title) of the intervention – Rehabilitation, Renovation, Extension, Construction, etc;
 • Developing and requesting the needed documentation for obtaining the Urbanism Certificate, Construction Technical Approvals from the local Environmental Office, Fire Department and Sanitary Inspectorates/Agencies;
 • Supervise the elaboration of the Technical Construction Project, in parallel with the above approval documentation procedures, consisting in construction solutions for: architecture, building resistance, installations (electricity/sanitary), construction drawings, construction material quantities, geotechnical studies and delimitation drawings, tender specifications;
 • Supervise the Technical Project with the Execution Details (drawings and explanations);
 • Elaborate the Technical Tender Specifications in collaboration with the procurement expert for each of the minimum14 locations/buildings;
 • Participate and supervise the selection of the construction company/companies (for different regions);
 • Maintaining permanent contact with the site engineer (diriginte de santier) delegated by the Local Public Administration;
 • Visiting, monitoring, verifying and proposing solutions during the pre-construction phases, construction process and at the final reception of the rehabilitated/ constructed/extended/etc., building.

In addition, the Construction Specialist (engineer/architect) will contribute to the success of REF’s overall project portfolio, for example by participating in project monitoring visits in Romania or in other countries, and ensuring that the lessons learned in the Project are shared with all REF staff and other interested counterparts. The Construction specialist (engineer/architect) will report to the Project Manager and work in close cooperation with the Procurement Officer and the WB team.

Period of employment: May 2015 – April 2017, Part-time

Minimum requirements:

 • University graduate (preferably Engineering/Constructing/Architecture)
 • Minimum 5 years of professional experience
 • Portfolio with successful constructions procedures
 • Computer literacy – experience in engineering operational programs:  ETABS, SAP, SAFE, AutoCAD, Response-2000, etc.
 • Fluency in written and spoken Romanian
 • English spoken and written it is an advantage
 • Be available to travel

We offer:

 • A chance to make a real difference and grow as part of a multicultural and international team.
 • A professional working environment, where you will work with a leading group of experts dedicated to implement interventions in order to close the gap between Roma and non-Roma in educational outcomes.
 • A competitive salary and benefits package.

Additional information

Please send a letter of interest and your professional CV in Romanian and in English with at least two references by Thursday, May 14, 2015 to:

Further clarifications regarding the above described position can be obtained from:

–    Marian Daragiu Project Manager at +40.722.673.794

–    Daniel Bredet Project Assistant at +40.740.847.456

Shortlisted candidates will be invited for  an interview, which will take place in Bucharest between May 18-20.

REF Romania is an employer that provides equal opportunities where ethnicity, gender, racial, sexual orientation, disability or any other similar criterion will not be a cause of exclusion of any candidate.