Anunt recrutare Responsabil financiar

Anunţ recrutare

Responsabil financiar

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de candidatură pană la data de 25 ianuarie 2018, la adresa de e-mail office@romaeducationfund.ro.

Descrierea organizaţiei

Înființată în 2009, Fundația Roma Education Fund (REF) Romania este o organizație nonguvernamentală a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale între populația romă și cea neromă, de a acționa ca un catalizator pentru accesul egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.

Locația: București, strada Vaselor, nr. 60.

Descrierea postului

Coordonează implementarea financiară a proiectelor POCU în care este implicat.

Responsabilitățile postului

  • coordonează şi sprijină activitatea echipei de management şi a echipei de implementare a proiectului cu privire la aspectele financiare ce decurg din implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare;
  • sprijină activitatea partenerilor proiectului în vederea implementării activităţilor specifice acestuia din punct de vedere al managementului financiar, în conformitate cu prevederile acordului de parteneriat;
  • urmăreşte  realizarea indicatorilor financiari ai proiectului şi respectarea reglementărilor legale în vigoare privind implementarea fondurilor europene;
  • urmăreşte respectarea eligibilităţii cheltuielilor generate de implementarea activităţilor proiectului în conformitate cu metodologia propusă de contractor;
  • informează cu privire la aspectele financiare ale stadiului implementării proiectului în cadrul reuniunilor de lucru şi urmăreşte implementarea recomandărilor cu privire la aspectele de natură financiară;
  • elaborează recomandările necesare experţilor financiari implicaţi din partea partenerilor în derularea activităţilor proiectului;
  • colaborează, din punct de vedere financiar, cu managerul de proiect în ceea ce privește derularea contractelor încheiate în cadrul proiectului;
  • întocmeşte documentaţia necesară pentru depunerea documentelor financiare specifice, cereri de prefinanțare, cereri de plată, cereri de rambursare, conform prevederilor legale în vigoare;
  • întocmeşte şi trimite rapoartele financiare, necesare pentru monitorizarea implementării financiare a proiectului, către autorităţile sau instituţiile publice cu rol în verificarea şi controlul utilizării fondurilor europene;
  • colaborează cu auditul extern şi expertul contabil;
 • arhivează documentele financiare ale proiectului;
  • coordonează implementarea unui sistem de management financiar de proiect;
 • asigură respectarea termenelor impuse de reglementările/instrucţiunile transmise de către finanţator.

Cerinţe obligatorii

  • absolvent de studii superioare economice, cu diplomă de licenţă;
  • experienţă minimă de 3 ani în activităţi de management financiar sau alte activităţi complementare;
  • cunoştinţe de management financiar;
  • cunoştinţe solide cu privire la tehnici şi instrumente financiare;
  • cunoaşterea specificului financiar al contractelor de finanţare din fonduri comunitare, în special cele specifice POCU, precum şi întocmirea documentelor financiare specifice – descrise în documentaţia aferentă POCU, DCI, Ghidul aplicantului, Instrucţiuni emise de MFE, prevederile Regulamentelor Comunitare şi Naţionale specifice aplicate aşa cum sunt menţionate în contractul de finanţare, etc.;
  • aptitudini de analiză economică şi sinteză, capacitate de a lucra în echipă;
  • capacitate de a comunica eficient cu experţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectului, cu experţii de specialitate desemnaţi de partenerii semnatari ai acordului de parteneriat pentru aspectele legate de management financiar, sau cu personalul de specialitate din instituţiile administraţiei publice sau comunitare, care au atribuţii de verificare a utilizării Fondului Social European;
  • Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Windows, Word,  Excel, Power  Point, Internet Explorer, utilizare Microsoft Outlook;
 • cunoaşterea limbii engleze: scris, citit – nivel mediu.

Avantaje

  • etnie romă;
 • cunoștințe de limba romani.

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

  • Curriculum Vitae în format Europass în limba română;
 • scrisoare de intenție în care se vor preciza documentele relevante care atestă experiența în domeniile menționate mai sus și anume metodologii, articole, materiale de training, link-uri către materiale relevante, etc.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de candidatură pană la data de 25 ianuarie 2018, la adresa de e-mail office@romaeducationfund.ro.

Vă rugăm să menționați la Subject: Aplicaţie pentru poziţia de Responsabil financiar.

Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu.