Procedură recrutare şi selecţie studenți mentori – proiect ID141790

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 ”Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învățământul superior”

Titlul proiectului: „Cresterea accesului tinerilor romi la învătământul superior”

Contract nr: POSDRU/156/1.2/G/141790

Aprobat,

Claudia Lixandru,
Reprezentant Legal

 

ANUNȚ 

 privind rezultatele procesului de verificare a eligibilității studenților aplicanți pentru poziția de mentori

Ca urmare a verificării eligibilității studenților aplicanți în cadrului proiectului ”Creșterea accesului tinerilor romi la învățământul superior” ID 141790, sunt publicate:

Studentii acceptați condiționat au obligația de a transmite documentele de contractare pînă la data de 23 octombrie 2015 (data poștei) la adresa:

FUNDAȚIA “ROMA EDUCATION FUND ROMÂNIA” București, str. Vaselor nr. 60, etaj 5, Sector 2, cod poștal 021255.

Va rugam să menționați pe plic: Documente de contractare în proiectul ID 141790

Documentele de contractare sunt documentele transmise în aplicație:

 1. Adeverinţă student cu ştampila originală a universităţii şi semnătura reprezentantului universităţii, prin care se atestă că este student ultimul an academic/an de master sau an de studiu doctorand – original;
 2. Copia C.I/ Paşaport să fie lizibilă, precizat ”conform cu originalul” și semnată de titular;
 3. Eseul transmis în aplicație, datat și semnat.

 

Maria Ursu,

Manager de proiect

 

Procedură recrutare şi selecţie studenți mentori

Roma Education Fund Romania împreună cu Partenerul său Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund) Ungaria, recrutează 15 de studenți pentru ocuparea poziţiei de student-mentor în cadrul proiectului „Creșterea accesului tinerilor romi la învățământul superior” cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Subactivităţile în care vor fi implicaţi mentorii

Mentorii vor fi implicaţi în activităţile specifice prezente în graficul de implementare a proiectului, după cum urmează:

 • Activitatea 4 – Implementarea componentei de mentorat – Subactivitatea 4.3 – Formarea grupelor studenți-mentori și monitorizarea sesiunilor de mentorat.
  • Descrierea atribuţiilor şi responsabilităţilor mentorilor ce vor fi selectaţi în cadrul proiectului:
 • Vor fi organizate un minim de 10 de sedințe de mentorat, individual sau cu un grup de 4 studenți, pentru fiecare mentor, în scopul creşterii nivelului de aprofundare a disciplinelor de învățământ din structura universitară; Astfel vor fi organizate 10 şedințe x 50 mentori = 500 de şedințe de mentorat la care vor participa cei 170 de studenţi bursieri beneficiari (fiecare la un minim de 10 şedinţe individuale sau de grup).
 • Sprijinul acordat va consta în facilitarea relației cu universitatea, oferirea de consiliere pentru adaptarea la un mediu nou, crearea unui plan de studiu individual, familiarizarea cu oportunitățile oferite de universitate sau din afara (bibliotecă, cabinet medical, asociațiile studențești, diverse cluburi si competiții); facilitarea interacțiunii cu ceilalti studenți, creșterea stimei de sine și asumarea identității etnice; facilitarea interacțiunii cu alte grupuri de tineri și cu organizații rome locale.
 • Mentorii vor participa direct, alături de Managerul de proiect, Expert Coordonator (Partener), Coordonatorul de mentori, Expertul IT (Partener), la realizarea activităţilor propuse, respectiv implementarea activității de mentorat.
 • În vederea desfăşurării eficiente a activităţilor în care sunt implicaţi, mentorii vor avea de îndeplinit o serie de sarcini şi îşi vor asuma responsabilităţi specifice ce sunt detaliate în Termenii de referinţă – Anexă a prezentei proceduri.
 • De asemenea, vor participa la elaborarea fișelor individuale per student bursier precum și la urcarea în sistemul online a chestionarului completat cu informațiile referitoare la performanța academică și activitățile extra-curriculare ale fiecărui student beneficiar în parte. Sistemul pune la dispoziţia mentorilor un dispozitiv de agregare a datelor în fișiere excel si facilitează comunicarea rapidă dintre managementul proiectului și mentori printr-un sistem integrat de mesagerie electronică, în mod distinct pentru fiecare dintre domeniile de referinţă.
 • Rapoarte și analize specifice activității de mentorat.
 • Activități de consiliere și sprijin furnizate studenților bursieri pe perioada parcursului lor academic.
  • Descrierea cadrului operaţional de realizare a activităţii mentorilor:
 • Locul şi perioada de desfăşurare: activitatea studenților-mentori se va desfăşura simultan la nivelul universităților/ facultăților din care fac parte studenții bursieri, în perioadele martie – iunie 2015 si octombrie – noiembrie 2015 și/sau de câte ori este cazul, la sediul de coordonare a proiectului.
 • Relaţiile ierarhice: mentorii se vor subordona managementului proiectului şi vor colabora cu studenții bursieri din domeniul de activitate specific. Se vor realiza activităţi planificate conform graficului de activităţi al proiectului şi în conformitate cu indicatorii de rezultat prezenți în cadrul cererii de finanțare.

Criteriile de eligibilitate cumulative şi obligatorii, conform cererii de finanţare, aplicabile pentru selecţia participanților pentru poziția de mentori, sunt următoarele:

 1. Să fi beneficiat de o bursă de student primită de la Roma Education Fund.
 2. Să se încadreze în una dintre următoarele situaţii:
  1. Să fie înmatriculat în ultimul an de facultate, respectiv an licenţă/ pentru maxim 4 ani în modelul de studiu integrat, şi pentru maxim 3 ani în cadrul sistemului Bologna;
  2. Să fie înmatriculat în ciclu de master, pentru maxim 1 an în modelul de studiu integrat, şi pentru maxim 2 ani în cadrul sistemului Bologna;
  3. Să fie înmatriculat în ciclu de doctorat, pentru maxim trei ani.
 3. Să fie cetățean român de etnie romă.

Având în vedere că una dintre condițiile de eligibilitate este să facă parte din rețeaua alumni Roma Education Fund, condiția de eligibilitate, respectiv apartența la etnia romă a fost verificată în momentul evaluării aplicațiilor, respectiv acordării burselor. Mai mult decât atât prin formularul de grup țintă mentorul reconfirmă apartenența la etnia romă.

Condiţii Contractuale

Mentorii vor fi remuneraţi în funcţie de orele raportate şi pontate, de atingerea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor (realizarea şi aplicarea instrumentelor de management, realizarea documentelor stabilite ca livrabile în termenii de referinţă, şi redactarea rapoartelor şi pontajelor de activitate).

Decontarea activităţilor va cuprinde obligatoriu următorii indicatori de rezultat:

 • şedinţe de mentorat desfăşurate (minuta fiecărei şedinţe va descrie: data şi intervalul orar, loc desfăşurare, participanţi, temele abordate, materialele de suport studiu);
 • fişe individuale de evaluare pentru fiecare student bursier (fişa va descrie: numele studentului etc. conform caracteristicilor platformei de mentorat şi a modelului ce le va fi pus la dispoziţie);
 • şedinţe de coordonare a activităţii de mentorat (data, ora şedinţelor online cu participarea mentorilor şi a echipei de management a proiectului; vor ataşa minuta cu rezultatele şedinţei transmise de expertul coordonator mentori);
 • Un raport lunar de mentorat pentru activitatea depusă.

Metodologia de selecţie a mentorilor

Anunţul de recrutare a mentorilor va fi făcut public de către Beneficiar, Roma Education Fund Romania, împreună cu Partenerul său Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund) Ungaria.

Prima etapă în procesul de selecţie constă în lansarea anunţului de selecție mentori. Anunţul va fi publicat pe site-ul beneficiarului www.romaeducationfund.ro  De asemenea, anunțul va fi transmis universităților, asociațiilor de studenți, structurilor și persoanelor care activează în domeniul incluziunii romilor (birouri județene pentru romi, mediatori sanitari și școlari, inspectori școlari pentru romi, ong-uri care activează în domeniul incluziunii pentru romi).

Etapa a doua va reprezenta selecția candidaţilor, pe baza aplicaţiilor depuse. Depunerea dosarului de aplicare se va face prin e-mail, până la data de 9 octombrie 2015, prin transmiterea documentelor scanate la adresa de email proiect_141790@romaeducationfund.org cu mențiunea în subiectul mesajului ”aplicație mentor nume prenume”.

Mentorii vor fi selectați din rândurile beneficiarilor programelor de bursă şi alumni ai Programului de Burse al Roma Education Fund (REF SP), în baza performanței academice a acestora, a distribuției geografice, precum și a distribuției pe specialități, astfel încât fiecare beneficiar al proiectului să aibă un mentor din cadrul aceleiaşi universități, și preferabil din cadrul aceluiași departament/specializări.

În cazurile excepționale în care nu va exista un mentor care să corespundă profilului căutat, în universitatea unui student beneficiar al proiectului, echipa de management va recruta în calitate de mentor un student ne-rom din instituția/facultatea respectivă.

Lista universităților și facultăților la care sunt înscriși beneficiarii de burse, este disponibilă aici.

Persoanele selectate şi care acceptă condiţiile contractului vor fi contractate după finalizarea procedurii de selecţie.

Etapa 1. Lansarea anunțurilor de recrutare

Se va lansa anunţul de recrutare pe site-ul beneficiarului www.romaeducationfund.ro, https://www.facebook.com/REFRomania, şi va fi transmis către univeristăţile la care sunt înmatriculați studenții bursieri.

Etapa 2.  Depunerea dosarului de mentor

 1. Adeverinţă student cu ştampila originală a universităţii şi semnătura reprezentantului universităţii, prin care se atestă că este student ultimul an academic/an de master sau an de studiu doctorand; nu sunt acceptate copiile xerox;
 2. Copia C.I/ Paşaport să fie lizibilă şi semnată, conform cu originalul în vigoare şi datată semnătura;
 3. Un eseu din care să reiasă principalele idei ale aplicantului privind activitatea de mentorat, metode de încurajare și motivare a studenților romi pentru (maxim 1 pagină):
 • continuarea studiile universitare;
 • participarea la activitățile de mentorat;
 • pentru a experimenta activități pe care vor avea posibilitatea și opțiunea să le dezvolte într-o carieră profesională.

Depunerea dosarului de aplicare se va face prin transmiterea până la data de 9 octombrie  2015, prin e-mail, a documentelor scanate, la adresa proiect_141790@romaeducationfund.org cu mențiunea în subiectul mesajului ”aplicație mentor nume prenume”.

Vor fi declarate neeligibile dosarele:

 • Incomplete: lipsa unui document obligatoriu stabilit pentru fiecare categorie atrage excluderea aplicantului din etapa de selecție;
 • Care NU respectă condițiile de validitate privind documentele solicitate;
 • Aplicanţilor de altă etnie decât cea romă sau de altă cetățenie decât cea română;

Excepţii conform cererii de finanţare:

 • Dacă în facultatea respectivă nu se regăsesc studenţi de etnie romă care să se califice la selecţia de mentori se vor accepta şi cetăţeni români de altă etnie decât cea romă.


Etapa  3. Analiza documentelor

În urma depunerii documentelor justificative comisia va analiza fiecare dosar în parte depus de studenți.

Criteriu de departajare a aplicanţilor

În vederea aplicării criteriilor de departajare, fiecare dintre membrii comisiei va acorda un punctaj individual cu privire la documentele depuse de către studenți conform grilelor de selectare, anexe la procedură, pentru fiecare dintre următoarele criterii de departajare şi selecţie conform grilei anexă:

 • În cazul în care există mai multe aplicaţii la nivelul aceleiaşi universităţi/facultăţi criteriul va fi performanta academică, respectiv dintre candidaţii pe acelaşi post se va selecta candidatul cu media cea mai mare pentru anul universitar 2013-2014.

Etapa 4. Publicarea rezultatelor

Se va publica lista cu studenții mentori selectați pe website-ul Roma Education Fund România.

Pentru a contribui la facilitarea comunicării cu Fundaţia Roma Education Fund România, aplicanţii trebuie să furnizeze la aplicare date de contact personale și valide: adresă de e-mail și telefon. Comunicarea rezultatelor selecţiei se va face pe e-mail, atât candidaţilor admiși, cât şi celor respinşi.

De asemenea, anunțarea rezultatelor se va face la datele stabilite în Calendarul de selecție a dosarelor de aplicare. Rezultatele finale vor fi postate pe website-ul Fundației Roma Education Fund Romania www.romaeducationfund.ro 

Aplicanţii pot contesta rezultatul procedurii în termen de 5 zile din momentul în care au primit rezultatul selecţiei. Contestaţile trebuie trimise către adresa de email: proiect_141790@romaeducationfund.org

Etapa 5.  Încheierea contractului

Persoanele identificate şi care corespund profilului vor fi contactate în vederea încheierii contractului. Persoanele selectate vor fi informate cu privire la termenii contractuali şi li se va aduce la cunoștință contractul, proiectul, platforma de mentorat, metodologia grupului țintă cu anexele aferente, fișele de evaluare, procedurile de lucru precum și fișa de grup țintă.

Lista aplicanţilor selectați va fi publicată pe pagina www.romaeducationfund.ro împreună cu documentele a căror transmitere este necesară la contractare. Adresa la care se vor transmite documentele de contractare în originale este Fundaţia Roma Education Fund Romania, Str. Vaselor, nr. 60, etajul 5, Sector 2, Bucureşti, cod poștal 021255,

Calendar selecţie – dosare de aplicare mentori

Calendar activitate Perioada
Lansare procedură      02 octombrie 2015
Transmiterea documentelor solicitate 9 octombrie  2015
Publicare listă persoane selectate 12 octombrie 2015
Încheiere contracte cu mentorii 15 octombrie  2015

 

Avizat:    

Manager de Proiect, Maria Ursu

Responsabil financiar, Ana Maria Cojocaru

Expert Jurist, Octavian Rusu


Anexă la procedură

 

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiectul ”Creșterea accesului tinerilor romi la învățământul superior” ID141790

Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

Axa Prioritară 1 Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltări societății bazate pe cunoaștere,

Domeniul de intervenție 1. 2 Calitate în învățământul superior

Anexă la procedură

Termeni de referință pentru Mentori

Cerinţe specifice mentori/ Criterii de eligibilitate:

 1. Să fi beneficiat de o bursă de student primită de la Roma Education Fund prin intermediul programului RMUSP.
 2. Să fie înmatriculat conform uneia dintre următoarele trei situaţii şcolare:
  1. Să fie înmatriculat în ultimul an de facultate, respectiv an licenţă/ pentru maxim 4 în modelul de studiu integrat, şi pentru maxim 3 ani în cadrul sistemului Bologna;
  2. Să fie înmatriculat în ciclu de master, pentru maxim 1 an în modelul de studiu integrat, şi pentru maxim 2 ani în cadrul sistemului Bologna;
  3. Să fie înmatriculat în ciclu de doctorat, pentru maxim trei ani.
 3. Să fie cetățean român de etnie romă.

Responsabilităţile comune și redactarea livrabilelor (conform Instrucțiunilor AMPOSDRU în vigoare) în cadrul proiectului vizează aspecte legate de:

Mentoratul va facilita relația cu universitatea, adaptarea la un mediu nou, crearea unui plan de studiu individual, familiarizarea cu oportunitățile oferite de universitate sau în afara acesteia (bibliotecă, cabinet medical, asociaţiile studenţeşti, diverse cluburi şi competiții), interacțiunea cu ceilalţi studenți, grupuri de tineri și cu organizații rome locale, creșterea stimei de sine și asumarea identității etnice.

 • Activitatea de mentorat – ședințe de mentorat individuale sau colective (1-4 studenți);
 • Întocmirea unor rapoarte de analiza pe domeniul de activitate;
 • Întocmirea fișei individuale pentru studentul bursier;
 • Urcarea în sistemul online a chestionarului completat cu informațiile referitoare la performanța academică și activitățile extra-curriculare ale fiecărui student beneficiar în parte.

Atribuții generale şi relațiile de coordonare/subordonare:

 • Participă la şedinţele periodice de evaluare şi planificare, atât în persoană cât și online;
 • Participă la întâlnirile periodice din cadrul proiectului;
 • Activități de consiliere și sprijin în progresul academic;
 • Îndeplineşte orice sarcină care este în legătură cu activitatea de mentorat delegată de către managerul de proiect;
 • Raportează activitatea realizată conform cerințelor proiectului.

Mentorii sunt coordonați şi raportează în mod direct Expertului Coordonator și Coordonatorului de Mentori. Mentorul se subordonează în mod direct Managerului de Proiect.

Anunțul de selecție:

 1. Procedura de selecție cuprinzând cerințele, criteriile, condiţiile de angajare și modalitatea de selecție
 2. Documente necesare pentru aplicare:
 • Adeverințe de student/masterand/doctorand purtând ştampila originală a universităţii şi semnătura reprezentantului universităţii;
 • Copie CI/Pașaport;
 • Un eseu din care să rezulte modul în care aplicantul vede activitea de mentorat, posibile metode de încurajare și motivare a studenților romi pentru:
 • continuarea studiile universitare;
 • participarea la activitățile de mentorat;
 • pentru a experimenta activități pe care vor avea posibilitatea și opțiunea să le dezvolte într-o carieră profesională.

Mentori vor fi contractați în baza unui contract de mentorat pentru perioada martie 2015- noiembrie 2015.

 • Activitatea experţilor pe mentori se va desfăşura simultan la nivelul universităților/ facultăților, din care fac parte studenți bursieri în perioadele martie – iunie 2015 si octombrie – noiembrie 2015 și/sau de câte ori este cazul, la sediul de coordonare a proiectului.

 

"Lista universități și facultăți"